Glossary: English – Norway’s Second Language (or Was It First?)

 

glossary

level nivå

daunting skummelt

turn formulering

determined (fast) bestemt

to pay off å lønne seg

to confess å bekjenne / å vedkjenne

Aussie = Australian

post-graduate student her: doktorgradsstudent

thesis avhandling, oppgave / avhandling, oppgåve

lingo språk, sjargong

bilingual tospråklig/tospråkleg

employee arbeidstaker/arbeidstakar

market analyst markedsanalytiker/marknadsanalytikar

predominant dominerende/dominerande

transition overgang

to lapse å slå over i (norsk)