Glossary: Paper Menagerie (pp. 129-132)

Here is a glossary for sections 2-6 of the short story "Paper Menagerie". You will find the first section of the story, as well as a glossary for that section and tasks on pp. 129-132 of Access to International English.

glossary  

SECTION 2:

request oppfordring, anmodning / oppfordring, oppmoding

to re-inflate å blåse opp på nytt

to wallow å rulle (seg), å velte (seg)

capillary hårfin

crooked skjev, bøyd, krokete / skeiv, bøygd, krokete

saran (wrap) plastfolie

to pounce å angripe, å slå klørne i

to wince å rykke til, å krype sammen / å rykke til, å krype saman

to flap å bakse

soggy gjennomvåt

translucent gjennomsiktig

sink vask

to droop å henge (slapt ned)

growl knurr(ing), snerr(ing), brumming

tin foil aluminiumsfolie

utility company elektrisitetsverk, vannverk, et privat selskap i det offentliges tjeneste / elektrisitetsverk, vassverk, eit privat selskap i det offentleges teneste

to straighten out å ordne opp i

to converse å konversere, å samtale, å prate

slanty skjev/skeiv

to hush å bli stille

 

SECTION 3:

lightsaber lasersverd

annoyed irritert

nimble rørig, spretten

skittering glidende/glidande

timid sjenert

to peek å titte, å kikke

cautious forsiktig

to stumble å snuble

to crumple å krølle

crease fold, press

chink (slang, nedsettende) guling, kineser / (slang, nedsettande) guling, kinesar

stir-fried wokket/wokka

pepper paprika

to hunch å krøke, å bøye

 

SECTION 4:

to shove å dytte

graceless plump, sjarmløs / plump, sjarmlaus

peasant girl bondejente

cancer kreft

surgery kirurgi, operasjon

campus universitetsområde

resume CV (curriculum vitae)

transcript karakterutskrift

schedule (time)plan, program

to scheme å planlegge, å pønske ut

corporate recruiter den som rekrutterer nye arbeidstakere til et firma / den som rekrutterer nye arbeidstakarar til eit firma

conscious ved bevissthet / ved bevisstheit

to hum å summe

relieved lettet/lettta

crane trane

 

SECTION 5:

uninsulated uisolert

brittle sprø

faded bleknet/bleikna

rustle rasling

to unfurl å folde seg ut / å falde seg ut

feline grace kattemyk ynde, grasiøsitet / kattemjuk ynde, grasiøsitet

dense ugjennomtrengelig/ugjennomtrengeleg

character skrifttegn/skriftteikn

to squeeze å klemme, å trykke

departed avdød

creature skapning

famine hungersnød

flour mel/mjøl

to zoom å stige bratt, å suse

merchant kjøpmann

abuse misbruk, mishandling

well brønn

musket muskett (gevær)

orphan foreldreløs/foreldrelaus

fee avgift

bidding befaling, kommando

cupboard skap

 

SECTION 6:

suburb forstad

existence eksistens, tilstedeværelse / eksistens, nærvær

to intertwine å flette sammen / å flette saman

to cradle å vogge

crook of the arm armkrok