Glossary: Excerpt from Q&A

glossary

to edit å redigere

excerpt utdrag

rags to riches fra fattigdom til velstand / frå fattigdom til velstand

stray dog løshund/laushund

to handcuff å sette håndjern på / å sette handjern på

hue and cry ståhei

to hoot å ule, å tute

hapless uheldig

relief lettelse/lette

in retrospect når en ser tilbake / når ein ser tilbake

to galvanize å live opp, å vekke

trite banal

promptly umiddelbart

to dabble å sysle med

to seep å spre seg sakte, å lekke ut / å spreie seg sakte, å leke ut

doddery senil

grouchy gretten

indulgently overbærende/overberande

back wages utestående lønn, lønn til gode / uteståande lønn, lønn til gode

rabid rabiessmittet/rabiessmitta

grille gitter

humid fuktig

cockroach kakerlakk

interminable uendelig/uendeleg

to droop å henge

paan = (Hindi) lef of the betel vine chewed with a nut to clean the mouth

mauve lyslilla

Ram Mohammad Thomas: Ram is the name of a Hindu god. Mohammad is the prophet of Islam. Thomas is a disciple of Jesus. All three names are common personal names, but not together!

to admonish å bebreide

corpulent tjukk

Sahib: (Hindi) polite title, similar to Mr

accomplice medhjelper/medhjelpar

luxuriant tykt (om hår) / tjukt (om hår)

to revert å gå tilbake til

bona fide (Lat.) ekte, lovlig / ekte, lovleg

coronary hjerteinfarkt/hjarteinfarkt

to shell out å punge ut med

to drawl å snakke langsomt, slepende / å snakke langsamt, slepande

collaborator medløper, kollaboratør / medløpar, kollaboratør

MO modus operandi, kjennetegn, varemerke (for en forbryter) / modus operandi, kjenneteikn, varemerke (for ein forbrytar)